előző lap

Az alábbiakban Csíkmadaras Község Önkormányzati Képviselő Testületének 2016-ban meghozott határozatait tanulmányozhatják, román nyelven. A határozatok eredeti, iktatott, láttamozott, bélyegzővel ellátott példányai a községháza archívumában találhatóak. 

Az oldalt folyamatosan frissítjük! 

Február (Januárban nem hívtak össze testületi ülést)

 01-HCL-Aprobarea ordinii de zi.doc 

 02-HCL-Alegerea președintelui de ședință.doc

 03-HCL-Excendent buget pe anul 2015.doc

 04-HCL-Aprobarea bugetului local pe anul 2016.doc

 05-HCL-Desemnare reprezentant in asociația HARGITA VIZ.doc

 06-HCL-Completare domeniu public-HALĂ INDUSTRIALĂ.doc

 07-HCL-Aprobare act adițional-Contract de împrumut cu OTP Romania.doc

Március

 08-HCL-Aprobarea ordinii de zi.doc

 09-HCL-Luare act de demisia consilierului Szőcs Mária.doc    

 10-HCL-Aprobarea contractului de concesiune GOS-MAD.doc     

 11-HCL-Schimbare activitate principală GOS-MAD.doc    

 12-HCL-Stimularea învățământului preșcolar.doc 

 13-HCL-Aprobarea înregistrării în contabilitatea a autoturismului Dacia Break.doc     

 14-HCL-Rectificare buget.doc

 15-HCL-Lista evenimentelor culturale pe anul 2016.doc

 16-HCL-Aprobarea contractelor de servicii pe anul 2016%.doc

 17-HCL-În legătură cu acțiunile deținute de Comuna Mădăraș în cadrul Aqua Energia S.A..doc / Expunere de motive acțiuni.doc

 18-HCL-Desemnarea comisiei de inventariere domeniu public.doc

 19-HC-Întabulare străzi și ulițe.doc

 20-HCL-Completare patrimoniu public-Școala clasele 1-4 și sala de sport.doc

 21-HCL-Întabulare drumuri forestiere.doc

 22-HCL-Rectificare buget 2016/II.doc

Április

 23-HCL-Aprobarea ordinii de zi.doc

 24-HCL-Aprobarea caietului de sarcini acțiuni Aqua Energia SA.doc

 25-HCL-Regulament pășunat 2016.doc

 26-HCL-Actualizare PAAR 2016.doc

 27-HCL-Inventariere domeniu public cablu subteran.doc / Anexa la HCL 27.doc

 28-HCL-Aprobare licență cariera de piatră.doc

 29-HCL-Aprobarea ordinii de zi.doc

 30-HCL-Aprobare Proiect Tehnic LEA-LES-2016.doc 

 31-HCL-Aprobare contract reabilitare drumuri agricole.doc

 32-HCL-Concesiune carieră de piatră.doc

 33-HCL-Contract întreținere parc.doc

Május

 34-HCL-Aprobarea ordinii de zi.doc

 35-HCL-Aprobare caiet de sarcini proiectare Reabilitare și extindere grădiniță CINEGE.doc

 36-HCL-Aprobare contract Caritas Alba Iulia 2016.doc

 37-HCL-Aprobare contract servicii de proiectare-Reabilitare drumuri forestiere.doc

 38-HCL-Contract diriginte șantier pentru investiția Reabilitare și modernizare drumuri agricole de exploatație

 39-HCL-Aprobare contract servicii spălare fețe de masă.doc

 40-HCL-Aprobare contract servicii transport persoane.doc

 41-HCL-Aprobare modificare caiet de sarcini acțiuni AQUA ENERGIA S.A..doc

 42-HCL-Aprobare contract lucrări de construcții-Subtraversare ape pluvială la drum comunal.doc

 43-Aprobare contract de lucrări construcții-Lucrări de reabilitare izvor de apă minerală din parcul central.doc

 44-HCL-Aprobare caiet de sarcini management-Reabilitare și extindere grădiniță CINEGE.doc

 45-HCL-Aprobarea ordinii de zi.doc

 46-HCL-Aprobare contracte pentru lucrări având ca obiect Împrejmuire cu gard și lucrăr pentru subzidire al malulirol la piața agro-alimentară.doc

 47-HCL-Aprobare act adițional la contractul de prestări servicii de Colectare și transport deșeu nepericulos.doc

 48-HCL-Aprobare contracte auxiliare-Reparații drumuri comunale.doc

 49-HCL-Aprobare contract-Tichete pentru grădiniță.doc

Június

  50-HCL-Aprobarea ordinii de zi.doc

  51-HCL-Rectificare buget.doc

 52-HC-Aprobare PUZ pentru: „Exploatarea în carieră de piatră a plăcilor de andezite-roci ornamentale din perimetrul Mădăraș Vest.doc

 53-HCL-Majorare capital social GOS-MAD SRL.doc

 54-HCL privind aprobarea contractului de servicii Elaborare Studiu geotechnic aferent proiectului „Reabilitare drum forestier Mădăraș Mare, secțiunea II - Mădăraș - Zetea, județul Harghita, lungime drum 15,5 km.doc

 55-HCL-asfaltare podețe drum forestier.doc

 56-HCL-Contract de parteneriat print prestări servicii cu Asociația Sportivă Musubi

 57-HCL privind actualizarea Hotărârii nr.24/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatort tehnico-economici și a co-finanțării pentru proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”

 58-HCL-Servicii de proiectare afterschool - Urban Design Srl.doc

 59-HCL-Aprobare caiet de sarcin privind plățile electronice a impozitelor și taxelor locale.doc

 60-HCL-Comisia de validare mandate consilieri locali.doc

 61-HCL-Validarea mandatelor consilierilor locali.doc

 62-HCL-Declarare ca legal constituită a Consiliului Local al Comunei Mădăraș.doc

 63-HCL-Alegerea președintelui de ședință.doc

 64-HCL-Alegerea viceprimarului Comunei Mădăraș.doc

 65-HCL-Alegerea comisiilor de specialitate al consiliului local.doc

Július

  66-HCL-Aprobarea ordinii de zi.doc

 67-HCL-Modificare buget iulie 2016.doc

 68-HCL-Modificare patrimoniu public strazi în intravilan.doc

 69-HCL-Acordarea titlului de Cetățean de onoare al Comunei Mădăraș doamnei Tankó Molnár Mária

 70-HCL-Acordarea titlului de Cetățean de onoare al Comunei Mădăraș domnului Ördögh Imre.doc

 71-HCL-Luare act de demisia consilierului local Balázs István.doc

 72-HCL-Validarea mandatului de consilier local al domnului Fazakas Árpád.doc

 73-HCL-Aprobare contract de servicii pentru transport persoane în Ungaria

 74-HCL-Aprobarea planului Planului de acțiune planului de acțiune privind explorarea, exploatarea și valorificarea apei geotermale.doc

 75-HCL-Aprobarea contractului de lucrări „Foraje dirijate - subtraversări CF cu cablu electrice medie tensiune.doc

 76-HCL-Constituirea comisiei pentru negocierea prețului de vânzare-cumpărare a imobilului situat limitrof curtea școlii Kiss Ferenc.doc

 77-HCL-Achiziționarea unui imobil, teren intravilan limitrof Școlii Gimnaziale „Kiss Ferenc”, proprietatea S.C.Kalorisz S.R.L.

 78-HCLRrectificare buget local iulie 2016.doc

 79-HCL-Aprobare contract de servicii topografice.doc

 80-HCL-Aprobarea regulamentului privin utilizarea drumurilor forestiere.doc

Augusztus

 81-HCL-Inventariere în domeniul public a pieței agroalimentare.doc

 82-HCL-Contract cu Gos-Mad Srl. privin lucrări suplimentare de canalizare

 83-HCL-Contract cumpărare chiosc de lemn

 84-HCL-Regulament campanie de informare PUG.doc

 85-HCL-Contract de prestări servicii de întocmire a documentației pentru obținerea licenței de explorare și exploatare pentru apă geotermală

 86-HCL-Contract de prestări servicii de dezinsecție și deratizare sediu primărie

 87-HCL-Predare amplasament pentru execuție lucrări reabilitare drumuri agricole

 88-HCL-Contract proiectare refacerea infrastructurii locale afectate de inundații

 89-HCL-Contract proiectare centru de tineret.doc

 90-HCL-Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de livrare „cabine de toalete cu accesorii necesare”

 91-HCL-Aprobarea ordinii de zi.doc

 92-HCL-Modificare buget august 2016.doc

 93-HCL-Desemnarea reprezentantului comunei Mădăraș în adunarea generală a asociațiilor, fundațiilor și a societăților comerciale.doc

 94-HCL-Plan de acțiune pentru accesarea fondurilor Europene pentru „Producererea energiei din resurse regenerabile în comuna Mădăraș.doc

 95-HCL-Plan de acțiune pentru accesarea fondurilor Europene pentru „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în comuna Mădăraș”.doc

Szeptember

 96-HCL-Aprobarea ordini de zi.doc

 97-HCL-Revocarea HCL81/2016.doc

 98-HCL-Inventariere domeniul public - Piața agroalimentară.doc

 99-HCL-Preluare piața agroalimentară.doc

 100-HCL-Modificare buget septembrie 2016.doc

 101-HCL-Desemnarea reprezentanților autorității publice locale comunei Mădăraș în comisia de concurs numită în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de director din Școala Gimnaziuală „Kiss Ferenc” din comuna Mădăraș

 102-HCL-Mandatare reprezentanți în consiliul școlar.doc

 103-HCL-Desemnarea consiliului de supraveghere la S.C. Gos Mad S.R.L, asociat unic Consiliul Local Mădăraș

 104-HCL-Rectificare HCL 38/2016.doc

 105-HCL-Aprobare regulament transport școlar.doc

 106-HCL-Aprobare revocare contract subtraversare CF-electrificare.doc

 107-HCL-Aprobare contract subtraversare CF-electrificare.doc

 108-HCL-Aprobare document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru elaborare PUG.doc

 109-HCL-Abrobarea contractului de servicii elaborare studiu geotehnic aferent proiectului afterschool.doc

 110-HCL-Aprobare caiet de sarcini pentru reabilitarea drumurilor afectat de inundații.doc

 111-HCL-Aprobarea contractului de servicii topografice-Întocmire fișă de perimetru pentru exploatare la carieră Mădăraș

 112-HCL-Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare (ROF) al Consiliului Local Mădăraș.doc

 113-HCL-Aprobare act aditional închiriere cabinet stomatologic.doc

 114-HCL-Servicii înreținere la instalații electrice aparținând Comunei Mădăraș.doc

 115-HCL-Abrobarea contractului de prestări servicii sonorizare și scenă pentru evenimentul „Zilele Tineretului ediția XII”.doc

 116-HCL-Abrobarea contractului de furnizare lemn de foc pentru primărie.doc

Október

 117-HCL-Aprobarea ordinii de zi.doc

 118-HCL-Alegerea președintelui de ședință.doc

 119-HCL-Preluare în administrare a Bazei de cereale

 120-HCL-Inventariere domeniu public Baza de cereale.doc / Anexă la hotărâre.doc

 121-Preluare în administrare a terenului intravilan, achiziționat prin cumpărare pentru extinderea curții Școlii Gimnaziale „Kiss Ferenc”

 122-HCL-Înființarea aparatului propriul permanent al Consiliului Local.doc

 123-HCL-Aprobarea contractului de „Servicii de expertiză privind amenajarea unei stații de producere energie regenerabilă obținutp prin biomasă.doc

 124-HCL-Aprobarea contractului de servicii de consultanță privind întocmirea cererilor de finanțare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă.doc

 125-HCL-Aprobarea contractului de servicii de expertiză tehnică la grădinița Mădăraș.doc

 126-HCL-Aprobarea contractului de lucrări cu firma SC Probicons SRL, pentru investiția „Lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate de inundații”

 127-HCL-Rectificare buget luna octombrie.doc

 128-HCL-Aprobare ajutor de urgență pentru Cosma István.doc

 129-HCL-Privind reactualizarea și completarea anexei 14 poziția 7 cu terenul achiziționat prin cumpărare pentru extinderea curții Școlii Gimnaziale „Kiss Ferenc”.doc

 130-HCL-Aprobarea participării comunei Mădăraș la programul Gal Leader pentru dotarea școlii locale.doc

November

 131-HCL-Aprobarea ordinii de zi.doc

 132-HCL-Rectificare buget noiembrie .doc

 133-HCL-Aderare la ADI Nagyhagymas.doc Hotărâre revocată

 134-HCL-Completarea art.4 al HCL nr.22/2016 pentru Înființarea Aparatului permanent al Consiliului Local Mădăraș.doc

 135-HCL-Luarea act de demisia consilierulul local Fazakas Árpád

 136-Privind corectarea procesului verbal al ședinței din data de 18.10.2016 și modificarea votării HCL nr.124/2016 și 125/2016.doc

 137-HCL-Rezilierea contract de servicii Gos-Mad SRL.doc

 138-HCL-Rectificare contract de concesiune Gos-Mad SRL.doc

 139-HCL-Privind înființarea comisiei de inventariere patrimoniu la Gos-Mad SRL.doc

 140-HCL-Aprobarea compensării în bani a concediului de odihnă a asistenților personali angajați.doc

December

 141-HCL-Aprobarea ordinii de zi.doc

 142-HCL-Rectificare buget decembrie 2016.doc

 143-HCL-Aprobarea rețelei școlare pentru anul de învățământ 2016-2017.doc