előző lap
Az alábbiakban Csíkmadaras Község Önkormányzati Képviselő Testületének 2017-ben meghozott határozatait tanulmányozhatják, román nyelven. A határozatok eredeti, iktatott, láttamozott, bélyegzővel ellátott példányai a községháza archívumában találhatóak. 

Az oldalt folyamatosan frissítjük! 

Január

 HCL 01-Aprobarea ordinii de zi

 HCL 02-Alegerea președintelui de ședință

 HCL 03-Zonare fiscală 2017

 HCL 04-Impozite și taxe locale

 HCL 05-Aprobare act adițional la contractul cu CARITAS 2016-2017

 HCL 06-Aprobare act adițional la contractul cu S.C. Logic SRL.

 HCL-07-Aprobare studiu tehnico-economic cu privire la alimentarea cu gaze a localității Mădăraș

 HCL-08-Aprobarea hotărârii privind reactualizarea și completarea anexei 14 poziția 7 cu terenul achiziționat prin cumpărare pentru extinderea curtea Școlii Gimnaziale „KIss Feremc”

 HCL-09-Însușirea raporturilor trimise de către Curtea de Conturi Harghita

 HCL-10-Aprobarea ordinii de zi

 HCL-11-Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2016

 HCL-12- Scoatere la concurs post administrator Gos-Mad SRL.

 HCL-13-Modificare amplasament și costuri SRM

 HCL-14-Aprobarea contractului de cofinanțare și a actelor adiționale a lucrărilor de proiectare și execuție a conductei de distribuție a gazelor naturale

 HCL-15-Luare act demisie consilier Váncsa Botond Jenő

Február

 HCL-18-Aprobarea ordinii de zi

 HCL-19-Apobarea documentației de alipire a terenului achiziționat la terenul aferent școlii gimnaziale „Kiss Ferenc”

 HCL-20-Aprobarea contarctului de mandat administrator Gos-Mad al domnului Dobolyi Szekeres Tamás

 HCL-21-Aprobarea ocupării temporare și darea în folosință a unor terenuri aflate în domeniul public al comunei

 HCL-22-Validare mandat consilier Miklós Géza István

 HCL-23-Validare mandat consilier Balázs Ottó László

 HCL-24-Modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

 HCL-25-Aprobarea primei întabulări a unor drumuri de exploatație agricolă

 HCL-26-Modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

Március

 HCL-27-Aprobarea ordinii de zi

 HCL-28-Aprobare SF reactualizat afterschool

 HCL-29-Aprobare studiu de oportunitate cu titlul „Reabilitarea și modernizarea străzilor din comuna Mădăraș” elaborat de SAABE Srl.

 HCL-30-Aprobare studiu de oportunitate pentru extindere alimentare cu apă

 HCL-31-Aprobare studiu de oportunitate pentru iluminat public

 HCL-32-Aprobare traseu autobuz școlar

 HCL-33-Aprobare îndemnizații SVSU

 HCL-34-Numirea reprezentantului consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Kiss Ferenc”

 HCL-35-Aprobarea strategiei de dezvoltare al Comunei Mădăraș

 HCL-36-Aprobare contractului de leasing pentru autoturism SKODA  Hotărâre revocată

 HCL-37-Aprobarea studiului de evaluare ale mijloacelor fixe pentru firma Gos Mad SRL.

 HCL-38-Aprobarea contractului de livrare și montare ferestre și uși din lemn la Capelă mortuală

 HCL-39-Desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de fond funciar

 HCL-40-Aprobarea programului de investiții pentru anul 2017

 HCL-41-Privind implementarea proiectului „Modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit „Cinege”

 HCL-42-Rectificare HCL 130/2015

 HCL-43-Privind aprobarea achiziției de servicii de consultanță pentru întocmire studiu de fezabilitatea pentru proiectul „Producere energie din resurse regenerabile”

 HCL-44-Abrobarea contractului de reprezentare avocat Benedek Erika

 HCL-45-Aprobare ajutor de urgență

 HCL-46-Întabulare străzi

 HCL-47-Aprobare proiect technic LEA-LES

 HCL-48-Mandatarea primarului pentru negocierea, semnarea și transportatea Licenței de explorare apă geotermală

 HCL-49-Lista de achiziții publice pentru anul 2017

 HCL-50-Aprobare cotizație pentru asociația Csíki Jégkorong

 HCL-51-Aprobarea renumerației personalului din aparatul permanent al Coniliului Local Mădăraș

 HCL-52-Privind stabiliraea spațiului tipografic și aprobarea cheltuielilor ziarului local

 HCL-53-Aprobare contract „Mano Tanoda”

 HCL-54-Aprobare contract AUTHELP

 HCL-55-Privind luarea de act de scoatere din funcțiune și valorificarea prin licitație unui utilaj-mijloc fix din patrimoniul și din gestiunea S.C. Gos Mad SRL asociat unic comuna Mădăraș

 HCL-56-Privind aprobarea renumerației stabilite în baza licenței UPFR pentru funcționarea radioului online

 HCL-57-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din 16-03-2017

 HCL-58-Privind impelentarea proiectului drumul forestier Mădăraș-Zetea

 HCL-59-Privind aprobarea contractului de lucrări de servicii de consultanță în management pentru depunere și implementare a proiectului „Reabilitarea drum forestier Mădăraș-Zetea

 HCL-60-Aprobarea studiului de fezabilitatea pentru proiectul „Reabilitarea drum forestier Mădăraș-Zetea

 HCL-61-Privind implementarea planului de acțiune pentru proiectul „Reabilitarea drum forestier Mădăraș-Zetea”

 HCL-62-Privind aprobarea proiectului de contract de asociere în participație, fără înființarea unei noi persoane juridice dintre Comuna Mădăraș și S.C. Harwasser Energie SRL Miercurea Ciuc, în scopul asigurării exploatării zăcământului andezitic cariera Mădăraș în condițiile stabilite prin licența de exploatare

 HCL-63-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din 30-03-2017

 HCL-64-Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017

 HCL-65-Aprobare excedent buget pentru anul 2016

 HCL-66-Aprobarea statului de funcții, numărului de posturi și a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciilor subordonate consiliului local

 HCL-67-Aprobarea concesionării fără licitație publică și a documentației de atribuire a cabinetului medical uman către medicul de familie dr. Moldovan Csilla

 HCL-68-Încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2016

Április

 HCL-69-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din 27-04-2017

 HCL-70-Alegerea președintelui de ședință

 HCL-71-Aprobarea documentației neesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public

 HCL-72-Aprobarea caietului de sarcini privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public

 HCL-73-Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice

 HCL-74-

 HCL-75-

 HCL-76-Aprobarea regulamentului serviciului de iluminat public

 HCL-77-Actualizarea SVSU

Május

  HCL-78-Aprobarea ordinii de zi pentu ședința din 17-05-2017

 HCL-79-Contract comodat Transgaz S.A.

 HCL-80-Aprobarea contractului de servicii cu Caritas Alba Iulia

 HCL-81-Completarea listei de achiziții publice pentru anul 2017

 HCL-82-Revocarea hotărârii numărul 36 al consiliului local din 2017

 HCL-83-Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de leasing operațional pentru achiziția unnui autoutilitar

 HCL-84-Aprobarea contractului de prestări servicii cu IIRUC S.A.

 HCL-85-Aprobarea caietului de sarcini și a memoriului tehnic pentru investiția cu titlul Trecerea LEA în LES în comuna Mădăraș

 HCL-86-Aprobarea contractului de prestări servicii topografice cu Felcsik Hajdu Gergely Szabolcs P.L.

 HCL-87-Aprobarea regulamentului consolidat și armonizat al Serviciului de salubrizare la nivel județean

 HCL-88-Luare act de demisia din funcția de administrator Gos MAD S.R.L al lui Doboly Szekeres Tamás

 HCL-89-Privind aprobarea numirii unui adiministrator prin delegare la S.C. Gos-Mad S.R.L.

Június

 HCL-90-Aprobarea contractului de mandat pentru administratorul societății GOS-MAD SRL

 HCL-91-Întabulare străzilor din comuna Mădăraș

 HCL-92-Contract LEA-LES cu firma Probicons SRL

 HCL-93-Însușirea raportului întocmit de către Curtea de Conturi

 HCL-94-Privind aprobarea finanțării programului lucrărilor de cercetare apă geotermală

 HCL-95-Aprobarea precontractului de executare a lucrărilor geologice-apă geotermală

 HCL-96-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din 22-06-2017

Július

 HCL-97-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din 31-07-2017

 HCL-98-Aprobarea participării la programul LEADER cu investiția Dotarea școlii gimnaziale KIss Ferenc

 HCL-99-Privind stabilirea salariului de bază penru personalul plătit din fonduri publice din cadrul primăriei

 HCL-100-Aprobarea prelungirii scrisorii de garantare

 HCL-101-Prelungirea contractului privind reabilitarea drumurilor agricole

 HCL-102-Reactualizarea beugetului investiției Reabilitarea drumurilor agricole

 HCL-103-Modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei

 HCL-104-Aprobare contract de prestări servicii de evaluare mobiliară

Augusztus

 HCL-105-Încheierea bugetului pe anul 2016 pentru societatea Gos-Mad SRL.

 HCL-106-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința extraordinară din 31-08-2017

 HCL-107-Aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al localității

 HCL-108-Aprobarea planului de bază al comunei

 HCL-109-Desemnarea comisiei de inventariere a domeniului public

Szeptember

 HCL-110-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din 27-10-2017

 HCL-111-Completarea domeniului public-Baza de cereale

 HCL-112-Aprobarea contractului cu firma Proconselectric SRL.

 HCL-113-Aprobarea contractului cu Cursor Hafe SRL-diriginte de șantier

 HCL-114-Aprobarea contractului pentru achiziție de țeavă corugată I.

 HCL-115-Aprobarea contractului pentru achiziție de țeavă corugată II.

 HCL-116-Aprobarea contractului de livrare a cărții „Ágyúcső és puskapor-Bodor Ferenc, a 48-as csíki ágyúöntő és lőporgyártó"

 HCL-117-Aprobarea modificării statului asociației Csíki Jégkorong

 HCL-118-Mandatare în consiliul școlar

 HCL-119-Aprobare regulament ADI SIMD Harghita

 HCL-120-Alegerea președintelui de ședință

 HCL-121-Aprobarea contractului cu firma REDAI BOTOND PFA privind servicii informaționale

 HCL-122-Aprobare act adițional contract Redai Botond PFA

 HCL-123-Revocare HCL133/2016.doc

 HCL-124-Aprobarea rectificării bugetului din luna septembrie

Október

  HCL-126-Abrobare contract de finanțare modernizare drum forestier

 HCL-127-Aprobare scrisoare de garantare

 HCL-128-Aprobarea rectificării bugetului din luna octombrie

 HCL-129-Aprobare contract reprezentare avocat Székely Csaba

 HCL-130-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din 10-10-2017

 HCL-131-Aprobarea rectificării bugetului din luna octombrie

 HCL-132-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din 25-10-2017

 HCL-133-Aprobarea tarifului pentru transportatea gunoiului menajer

 HCL-134-Aprobare contract pentru servicii tipografice

 HCL-135-Aprobare contract de servicii topografice

 HCL-136-Aprobare contract de prestări servicii cu firma D&G Print Line SRL

 HCL-137-Aprobare contract de prestări servicii cu firma D&G Print Line SRL

 HCL-138-Aprobare contract furnizare lemn de foc

 HCL-139-Aprobare contract prestări servicii pentru elaborare studiu geotechnic

 HCL-140-Aprobare contract prestări servicii pentru elaborare studiu geotechnic

 HCL-141-Aprobarea contract de prestări servicii pentru gestionarea proiectului dotarea școlii gimnaziale Kiss Ferenc

 HCL-142-Aprobarea contract de consultanță pentru proiectul producere energie din resurse regenerabile

 HCL-143-Aprobare contract de servicii proiect PNDL

 HCL-144-Aprobarea documentației de avizare privind instumentare proiect PNDL

 HCL-145-Aprobarea documentației de avizare privind instrumentare proiect PNDL

 HCL-146-Aprobarea documentației de avizare privind instrumentare proiect PNDL

 HCL-147-Aprobarea contract de servicii pentru proiect reabilitare străzi

 HCL-148-Reactualizarea patrimoniului public

 HCL-149-Aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în folosință fără perceperea vreunei taxe locale a drumurilor agricole de exploatație

November

 HCL-150-Privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri agricole de exploatație”

 HCL-151-Aprobarea devizului pentru lucrări diverse și neprevăzute la investiția „Reabilitare și modernizare drumuri agricole de exploatație”

 HCL-152-Aprobarea rectificării bugetului din luna noiembrie

 HCL-153-Luare act dispoziție Curtea de Conturi

 HCL-154-Aprobarea inventarului firmei Gos-Mad SRL

 HCL-155-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința din 28-11-2017

 HCL-156-Aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul serviciului public de asistență socială

 HCL-157-Modificarea statului de funcții

 HCL-158-Aprobare rețeaua școlară pentru 2018-2019

 HCL-159-Aprobare privind valorificării prin licitație publică prin strigare a unor mijloace fixe din patrimoniul SC GOSMAD SRL

 HCL-160-Aprobare contract privind expertiză techniecă reabilitare și modernizare drumuri

 HCL-161-Aprobare contract transport gunoi menajer cu firma RDE Huron

 HCL-162-Aprobarea proiectului de hotărâre privind contractarea unui împrumut intert în valoare de 919 680 lei

December

 HCL-163-Aprobarea ordinii de zi pentru ședința 19-12-2017

 HCL-164-Aprobarea rectificării bugetului din luna decembrie

 HCL-165-Aprobare contract de finanțare extindere sistem alimentare cu apă potabilă

 HCL-166-Aprobare contract reabilitare străzi

 HCL-167-Aprobare raport de inventariere Gosmad

 HCL-168-Aprobare înființare comisie de negociere Gosmad

 HCL-169-HCL-Însușire buget Gosmad

 HCL-170-Aprobare mandat special la Asociația Hargita Víz

 HCL-171-Aprobare rețeaua școlară 2018-2019

 HCL-172-Aprobare contract de prestări servicii cu firma DG Print Line SRL.

 HCL-173- Aprobarea ordinii de zi pentu ședința din data de 28-12-2017

 HCL-174-Aprobare contract reabilitare iluminat public

 HCL-175-Privind aprobarea taxelor și impozitelor locale penbtru anul 2018

 HCL-176-Aprobare act adițional contract SC Logic SRL.