back

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Mădăraș, judeţul Harghita, Cod fiscal 14596052, telefon 0266335824, fax 0266335824, email:csikmadaras@gmail.com

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie concesionat: Comuna Mădăraș, judeţul Harghita organizează licitaţie publică în vederea concesionării unui teren cu construcţii în suprafaţă de 2207 mp. din care suprafaţa construită 1411 mp. situat în intravilanul comunei, localitatea Mădăraş nr.329/a, Cartea Funciară nr 50316, domeniu public al comunei Mădăraş, în vederea realizării investiției amenajare atelier mecanic şi hală industrială

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire se găseşte la sediul primăriei Mădăraș.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele fizice/juridice interesate pot intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire,  de luni până vineri, între orele 8.00-15.00.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Cei interesaţi pot intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire la cancelaria primarului comunei

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007: nu se percepe contravaloare

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: clarificări suplimentare se pot solicita până la 15.01.2016.

-  4. Informaţii privind ofertele: garanţia de participare este în cuantum de 5.000 lei şi se constituie sub forma unei scrisori de garanţie bancară valabilă 60 de zile.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: ofertele se depun până la 21.01.2016, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la sediul primăriei Mădăraș, Mădăraş nr.193 judeţul Harghita.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele se depun în două  exemplare în original.

5. Data şi locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă: şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei Mădăraș, judeţul Harghita, în data de 21.01.2016, ora 11.00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea se soluţionează, potrivit Legii contenciosului administrativ 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile, la Tribunalul Harghita, str.Szasz Endre, nr 6,  Harghita.