back

REGULAMENT
privind  exploatarea drumurilor forestiere aflate
in domeniul public al Comunei Mădăraş

Cap. I. INTRODUCERE
Art.1.Drumurile forestiere sunt căile de transport tehnologic de utilitate privată care  asigură circulaţia rutieră în fondul forestier, păşuni,  fâneţe din extravilanul localităţii Mădăraş.

Art.2.Drumurile forestiere aflate în teritoriul administrative al comunei Mădăraş sunt închise circulaţiei publice.

Art.3.Drumurile forestiere  aflate in raza administrativ teritorială a Comunei Mădăraş, constituie domeniul public al Comunei Mădăraş si se află  in administrarea Consiliului Local.

Cap.II. TRANSPORTUL PE DRUMURILE FORESTIERE
Art.4. Transportul pe drumurile forestiere se va efectua numai în urma obţinţerii  autorizaţiei de transport pentru folosirea drumurilor forestiere ale comunei Mădăraş.

Art.5. Este  denumit "autorizatie de transport local", înscrisul tipizat eliberat de primăria comunei Mădăraş, care conferă posesorului/utilizatorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale, cu un autovehicul sau atelaj pe drumurile forestiere din raza administrativă a comunei Mădăraş.

Art.6. Autorizaţiile de transport vor conţine în mod obigatoriu următoarele:
A.    Pe faţă:
a)    numărul şi data emiterii;
b)    datele de identitate ale posesorului/utilizatorului autovehiculului (sau a persoanei fizice/juridice pe care o deserveste);
c)    numărul de înmatriculare al autovehiculului;
d)    tonajul autovehiculului si tipul acestuia.
B.    Pe verso:
taxa incasată numărul şi felul documentului doveditor al achitării:
ora la care se va efectua transportul;
termenul de valabilitate al acesteia.

Art.7. În vederea eliberării autorizatiilor de transport, solicitanţii vor prezenta următoarele documente:
a)  cerere tip în care să se specifice detaliat:
b) numarul curselor pentru care solicita eliberarea autorizatiei;
c) tonajul, felul autovehiculului;     
d) tipul mărfurilor sau materialelor transportate;
e) copie a Certificatului de inmatriculare 
f)    alte documente in cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesitaţi ale solicitanţilor.
g)  după caz:  Copie după actul de punere în valoare masa lemnoasă, copie după Permisele de exploatare balastiere/cariere de piatră. Copie după Aviz transport şi bon de expediţie;

Art.8.  Toate documentele arătate la Art.7. vor fi prezentate la sediul Primăriei Comuna Mădăraş  la Compartimentul Taxe şi Impozite locale sau la o persoană împuternicită de primarul Comunei Mădăraş.  

Art.9. Nu se admit cereri care nu sunt însoţite de documentaţia completă.

Art.10.  Aprobarea şi eliberarea autorizaţiilor de transport de către Primăria Comunei Mădăraş se va face numai după ce documentaţia depusă de solicitant este verificată şi analizată de reprezentantul solicitantului care este informat despre tonajul admis în zona solicitată şi taxele aferente.

Art.11. La stabilirea valabilităţii autorizaţiei de transport, se va ţine cont de termenul de valabilitate al documentelor de achiziţie a materialului de transportat sau de numărul de curse solicitate pentru transporturile ocazionale.

ART.12.  Eliberarea autorizaţiilor de transport se va face de către Primăria Comunei Mădăraş, în Compartimentul Taxe şi Impozite locale sau de o persoană împuternicită de primarul Comunei Mădăraş.  

CAP.III TAXE SPECIALE DE ACCES ŞI CIRCULAŢIE PE DRUMURILE  FORESTIERE

ART.1. Taxa se va calcula în funcţie de cantitatea materialului de transportat şi masa maximă admisă a mijloacelor de transport utilizate.

Art.2. Taxele speciale de acces şi circulaţie pe drumurile  forestiere se stabilesc după cum urmează:
1)pentru transportul produselor de carieră:
-a) pentru atelaje 2 lei/tonă
-b) pentru autovehicule cu masa maximă autorizată de la 7,5 tone-la 40 tone, taxa este de 5 lei/tonă 
-c) pentru transportul lemnului rotund / sau derivaţii ale acestuia taxa este de 7 lei/metru cub pentru persoanele juridice indiferent de utilajul sau atelajul cu care se transportă
-d) pentru transportul  lemnului rotund şi/sau derivaţiile acestuia taxa este 3 lei/metru cub pentru persoanele fizice, dacă volumul  materialului lemnos încărcat nu depăşeşte 5 metru cub.
-e) pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală se calculează prin însumarea masei autovehiculului, plus remorca.
 -f) pentru transport agricol nu se percepe taxă

Art.4. Taxele cuprinse in Art.2 din prezentul regulament vor fi încasate în numerar la Compartimentul Taxe şi impozite locale a Primăriei Comunei Mădăraş, sau prin virament bancar în contul RO60TREZ35121160250XXXXX deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.

Art.5. Sunt scutite de plata taxelor şi pot circula fără autorizaţii de liberă trecere,  următoarele categorii de autovehicule:
-a) autovehiculele apartinand Poliţiei,Poliţiei locale, SRI.,Jandarmeriei,  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă,Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciilor de Ambulantă, Parchetului judiciar;
-b) autovehiculele aparţinând Primăriei;
-c) autovehiculele aparţinând S.C Electrica S.A, S.C Harviz S.A., S.C E-ON Gaz S.A, S.C Romtelecom S.A., S.C. Gos Mad S.R.L.,S.C AQUA ENERGIA S.A şi unităţilor de salubritate inscripţionate pentru intervenţii. 

CAP.IV.  ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA DRUMURILOR FORESTIERE
Art.1. Întreţinerea şi repararea acestor drumuri se va asigura de către Primăria Comunei Mădăraş.

CAP.V.RESTRICŢII DE CIRCULAŢIE PE DRUMURILE  FORESTIERE

Art.1. În baza O.G.R. nr.43 din 1997 privind Regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. art.44, alin. (2). pentru protecţia drumurilor de interes local şi forestiere, menţionate la CAP.I. Art.1., Art.2., Art.3. din prezentul regulament se instituie restricţii de circulaţie semnalizate corespunzător privind masa totală maximă admisă.

Art.2.Pentru circulaţia cu fără taxă  pe drumurile menţionate la CAP.I. Art.1., Art.2., Art.3. din prezentul regulament, este pentru autovehiculele pentru care masa totală admisă este 3.5 tone.

Art.3. În cazul unor condiţii meteorologice extreme (temperaturi ridicate, ploi torenţiale) se interzice circulaţia pentru protecţia sectoarelor de drum asfaltat pe care se produc deformaţii majore ireversibile cu pierderea stabilitaţii îmbrăcăminţii rutiere.

Art.4  Pe drumurile menţionate la CAP.I. Art.1., Art.2., Art.3. din prezentul regulament este interzisă circulaţia vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu şenile fără bandaje de protecţie, precum şi transportul prin târâre a unor obiecte sau materiale şi tractoarelor cu remorcă de o singură osie . 

CAP.VI.DISPOZIŢII FINALE

Art.1.Constituie contravenţie şi se sancţionează ca atare nerespectarea prevederilor prezentului regulament cu amendă cuprinsa între 2.000 - 4.000 lei.

Art.2. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la prezenta hotărâre se va fac de către Primar şi de către reprezentanţii imputerniciţi de acesta, din cadrul Primăriei  Comunei Mădăraş, precum şi de organele de poliţie de pe raza comunei Mădăraş.

Art.3. Sumele incasate prin eliberarea Autorizaţiilor de transport se fac venit la bugetul Primăriei Comunei Mădăraş si vor fi folosite pentru întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii de drumuri de pe raza administrativ teritorială a Comunei Mădăraş.

Art.4. Procedura constatării contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu prevederile Ordonanţei nr.2/2001. privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei dl.Bíró László, cine se împuterniceşte să semneze contractual.

Art.6. Prezenta se transmite prin grija secretarului către:
-    Instituţia Prefectului Harghita
-    Primarului comunei
-    BIROUL TOPOGRAFIC S.R.L.
-    Consilierilor locali în format digital
-    Se afişează la sediul primăriei şi pe pagina de web csikmadaras.ro