Perioada de consultare 19 februarie 2018 – 04 aprilie 2018

A N U N Ţ - P U B L I C

 

Comuna Mădăraș, în temeiul Legii nr.52/2003 - privind transparenţa decizională în administraţia publică, art. 6 şi art. 57-61 din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în baza Ordinului - nr. 2701/2010 al MDRT – pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, anunţă locuitorii comunei Mădăraș, autorităţile interesate şi proprietarii terenurilor, despre posibilitatea consultării formei finale a PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității.

Documentația înaintată de către firma Larix SRL poate fi consultată la avizierul din incinta sediului primăriei în zilele de lucru între orele 9-15, respectiv pe pagina de internet www.csikmadaras.ro, secțiunea PUG, până la data de 04.04.2018.

Având în vedere cele de mai sus, cetăţenii interesaţi de Planul Urbanistic General al localității pot formula în scris observaţii, propuneri, sugestii sau opinii în termen de 45 zile de la afișarea prezentului anunț public, adică de la data de 19.02.2018 până la data de 04.04.2018. Observațiile, sugestiile, propunerile pot fi trimise prin poștă electronică la adresa de email csikmadaras@gmail.com, respectiv pot fi redactate la sediul primăriei (prin înscrisuri în registrul înființat lângă panoul de expunere al documentației, petiții depuse la registratură), sau pot fi trimise prin poștă la adresa Primăria Comunei Mădăraș, Str. Principală nr. 193., cod poștal 537071, comuna Mădăraș, jud. Harghita.

Forma finală al Planului Urbanistic General va fi supus dezbaterii publice ce va avea loc în data de 24.02.2018, ora 10:00 în Casa de cultură a localității Mădăraș.

Informarea şi consultarea publicului în procesul de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism PUG cuprinde următoarele etape: 1. etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare (desfășurat între 07.10.2016-31.10.2016); 2. etapa de documentare şi elaborare studii (desfășurat între 01.11.2016-31.12.2017) ; 3. etapa avizării, elaborării finale şi de aprobare a PUZ (în curs de desfășurare); 4. etapa monitorizării implementării PUZ (după avizare).

Mai multe informaţii în acest sens se pot obţine de la Primăria comunei Mădăraș, număr de telefon 0266-325954. Responsabil campanie de informare este domnul Rédai Botond.

Documentație PUG propusă pentru aprobare, elaborată de către S.C. Larix SRL  

 Studiu istoric Mădăraș

 PUG Memoriu General

 PUG Regulament Local de Urbanism

 PUG - Plan de încadrare

 PUG - Proprietatea terenurilor-Proprietatea Mădăraș

 PUG - Proprietatea terenurilor - Proprietatea trupuri

 PUG - Proprietatea terenurilor - Proprietatea Harghita

 PUG - Divizarea intravilanului în UTR-uri

 PUG - Reglementări urbanistice Mădăraș

 PUG - Reglementări urbanistice trupuri

 PUG - Disfuncționalități Mădăraș

 PUG - Disuncționalități trupuri

 PUG - Edilitare Mădăraș

 PUG - Edilitare trupuri

 PUG - Edilitare Harghita