back

R O M Â N I A

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MĂDĂRAŞ

STAREA CIVILĂ

Nr.1441 din 25.08.2016

Data afişării:25.08.2016

Data căsătoriei: 03.09.2016

 

P U B L I C A Ţ I E

  Astăzi 25 august 2016 a  fost înregistrat declaraţia de căsătorie a d-lui ANDRÁS ALPÁR  în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în com. MĂDĂRAŞ,  judeţul Harghita şi a d-rei PÉTER NOÉMI-ÁGOTA , în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în comuna MĂDĂRAŞjudeţul Harghita.

 In temeiul art. 285, alin.1-2 din Codul familiei ,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legaleori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .

Opunerea la căsătorie se face în scris ,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                                               OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,

                     PÉTER KLÁRA


ROMÁNIA

HARGITA MEGYE

CSÍKMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

IKTATÁS: 1441/2016.08.25

KIFÜGGESZTÉS DÁTUMA: 2016.08.25

ESKÜVÖ DÁTUMA:2016.09.03

 

KÖZLEMÉNY

A mai napon, 2016 agusztus 25-én  jegyeztük, ANDRÁS ALPÁR 29 éves, Csíkmadaras, Hargita megyei lakós és PÉTER NOÉMI-ÁGOTA  26 éves Csíkmadaras, Hargita megyei lakós HÁZASSÁGI NYILATKOZATÁT.

A Polgári törvénykönyv 285. cikkelyének megfeleően, ha bárkinek  tudomása van olyan akadályról amely során valamely törvényes követelmény nincs teljesítve, kerjük jelezze a Polgármesteri Hivatal Anykönyvvezetői osztályán.

A házasság akadályozását írásban kell letenni a bizonyítékok felmutatásával, 10 napos határidőn belül a közlemény kifüggesztésétől számítva.