back

R O M Â N I A

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MĂDĂRAŞ

STAREA CIVILĂ

Nr.1330 din 08.02.2017

Data afişării:08.02.2017

Data căsătoriei: 17.02.2017

 

P U B L I C A Ţ I E

  Astăzi 8 februarie 2017 a  fost înregistrat declaraţia de căsătorie a d-lui  GYÖRGY LEVENTE în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în COM. MĂDĂRAȘ, judeţul Harghita şi a d-rei JÁNOS NOÉMI în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în COM. MĂDĂRAȘjudeţul Harghita.

 In temeiul art. 285, alin.1-2 din Codul familiei ,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legaleori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .

Opunerea la căsătorie se face în scris ,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.


ROMÁNIA

HARGITA MEGYE

CSÍKMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

IKTATÁS: 1330/2017.02.08

KIFÜGGESZTÉS DÁTUMA: 2017.02.08

ESKÜVÖ DÁTUMA:2017.02.17

 

KÖZLEMÉNY

A mai napon, 2017 február 8-án  jegyeztük, GYÖRGY LEVENTE 28 éves, Csíkmadaras, Hargita megyei lakós és JÁNOS NOÉMI 23 éves Csíkmadaras, Hargita megyei lakós HÁZASSÁGI NYILATKOZATÁT.

A Polgári törvénykönyv 285. cikkelyének megfeleően, ha bárkinek  tudomása van olyan akadályról amely során valamely törvényes követelmény nincs teljesítve, kerjük jelezze a Polgármesteri Hivatal Anykönyvvezetői osztályán.

A házasság akadályozását írásban kell letenni a bizonyítékok felmutatásával, 10 napos határidőn belül a közlemény kifüggesztésétől számítva.

 

                                                               OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,

                     PÉTER KLÁRA