2018. május 25-től, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) az Európai Unió minden tagállamában alkalmazandó.

 

A SZEMÉLYES JELLEGŰ ADATKEZELÉS JELENTÉSE

A Rendelet szerint, az „adatkezelés” fogalom jelentése a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

 

AZ ADATKEZELÉS HATÁLYA ALÁ ESŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

A Csíkmadaras Község Polgármesteri Hivatala által kezelt személyes adatok a következő természetes személyeké: kérelmezők, az intézmény alkalmazottai, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló szolgáltatók képviselői.

            

A SZEMÉLYES ADATOK CSÍKMADARAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁLTAL TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉNEK CÉLJA

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének és a hatályos jogszabályoknak megfelelően, Csíkmadaras Község Polgármesteri Hivatala a hatályos törvények által előírt törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli a kérelmezők adatait.

A begyűjtött adatok utólagos kezelése nem összeférhetetlen ezzel a céllal, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerülnek meghatározott/meghatározatlan időre megőrzésre.

 

KINEK TÁRHATJA FEL CSÍKMADARAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA A SZEMÉLYES ADATOKAT

Csíkmadaras Község Polgármesteri Hivatala az alábbi címzetteknek tárhatja fel azok kérésére a személyes adatokat: bírósági hatóságok, helyi és központi közigazgatási hatóságok vagy egyéb, a törvény által adatgyűjtésre felhatalmazott intézmények.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatáshoz való jog – az érintett jogosult tájékoztatást kapni a személyes adatainak Csíkmadaras Község Polgármesteri Hivatala által történő kezeléséről és azok védelméről.

Hozzáférési jog – az érintett jogosult Csíkmadaras Község Polgármesteri Hivatalától megerősítést kapni a személyes adatai kezelésének tényét illetően.

Helyesbítési jog – a helytelen adatok helyesbítéséhez, valamint a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog.

A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog) - Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben annak törvényes feltételei fennállnak.

Az adathordozhatósághoz való jog – Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, könnyen olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy Csíkmadaras Község Polgármesteri Hivatala ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben annak törvényes feltételei fennállnak.

A tiltakozáshoz való jog – Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken, amennyiben ennek törvényes feltételei fennállnak.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A bírósághoz vagy a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Országos Hatósághoz való fordulás joga – az érintett jogosult a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Országos Hatósághoz vagy az igazságügyi hatóságokhoz fordulni bármely - a személyes adatai védelmét biztosító jogszabályok által biztosított - jogának megsértése esetén.

 

További tájékoztatásért forduljanak az intézmény személyes adatkezelésért felelős munkatársához, e-mailben a csikmadaras@gmail.com címen, vagy írásban Csíkmadaras Község Polgármesteri Hivatalánál, Hargita megye, Csíkmadaras, Fő utca 193. szám alatt.