back

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mădăraș, judeţul Harghita, Cod fiscal 14596052, telefon 0266335824, fax 0266335824, email:csikmadaras@gmail.com

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie concesionat: Comuna Mădăraș, judeţul Harghita organizează licitaţie publică deschisă cu strigare al cărui obiect îl constituie vânzarea unui număr de 1978 acţiuni deţinute de Comuna Mădăraş la Societatea comercială  AQUA ENERGIA SA Mădăraş. Cele 1987 acţiuni ale Comunei Mădăraş sunt înregistrate în evidenţele contabile ale bunurilor administrate de Primăria Mădăraş, astfel : contul 260.01.00 -  titluri de participare cotate – capital social la SC AQUA ENERGIA S.A.. Aceste valori mobiliare fac parte din  patrimoniul privat al comunei  administrat prin Consiliul Local al Comunei Mădăraş.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire se găseşte la sediul primăriei Mădăraș.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele fizice/juridice interesate pot intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire,  de luni până vineri, între orele 8.00-15.00.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Cei interesaţi pot intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire la cancelaria primarului comunei

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007: autoritatea contractantă în calitate de vânzător va pune la dispoziţia ofertanţilor pachetul de documente conţinând condiţiile de participare şi criteriile de adjudecare a obiectului licitaţiei. Preţul pachetului de documente este de 20 RON / exemplar, constituind totodată şi taxa de participare la licitație şi poate fi achiziţionat de la Primăria Comunei Mădăraş, începând cu a doua zi după apariţia anunţului publicitar, adică de la data de 25.04.2016

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: clarificări suplimentare se pot solicita până la 06.05.2016.

4. Informaţii privind ofertele: garanţia de participare este în cuantum de 100 lei şi se plătește în contul primăriei deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, cont nr. RO45TREZ24A510103200108X / Codul BIC TREZROBU, sau prin lichidităţi, direct la casieria instituției, ori se constituie sub forma unei scrisori de garanţie bancară valabilă 60 de zile.

5. Data şi locul la care este programată începerea procedurii de licitație prin strigare: data deschiderii licitaţiei s-a stabilit pentru ziua de 09 mai 2016 orele 10.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea se soluţionează, potrivit Legii contenciosului administrativ 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile, la Tribunalul Harghita, str.Szasz Endre, nr 6,  Harghita.

Materialele licitației

 Prezentarea societății

 Studiu de oportunitate

 Caiet de sarcini


Etapa a doua

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mădăraș, judeţul Harghita, Cod fiscal 14596052, telefon 0266335824, fax 0266335824, email:csikmadaras@gmail.com

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie concesionat: Comuna Mădăraș, judeţul Harghita organizează licitaţie publică deschisă cu strigare al cărui obiect îl constituie vânzarea unui număr de 1978 acţiuni deţinute de Comuna Mădăraş la Societatea comercială  AQUA ENERGIA SA Mădăraş. Cele 1987 acţiuni ale Comunei Mădăraş sunt înregistrate în evidenţele contabile ale bunurilor administrate de Primăria Mădăraş, astfel : contul 260.01.00 -  titluri de participare cotate – capital social la SC AQUA ENERGIA S.A.. Aceste valori mobiliare fac parte din  patrimoniul privat al comunei  administrat prin Consiliul Local al Comunei Mădăraş.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire se găseşte la sediul primăriei Mădăraș.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele fizice/juridice interesate pot intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire,  de luni până vineri, între orele 8.00-15.00.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Cei interesaţi pot intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire la cancelaria primarului comunei

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007: autoritatea contractantă în calitate de vânzător va pune la dispoziţia ofertanţilor pachetul de documente conţinând condiţiile de participare şi criteriile de adjudecare a obiectului licitaţiei. Preţul pachetului de documente este de 50 RON / exemplar, constituind totodată şi taxa de participare la licitație şi poate fi achiziţionat de la Primăria Comunei Mădăraş, începând cu a doua zi după apariţia anunţului publicitar, adică de la data de 18.05.2016

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: clarificări suplimentare se pot solicita până la 31.05.2016.

4. Informaţii privind ofertele: garanţia de participare este în cuantum de 100 lei şi se plătește în contul primăriei deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, cont nr. RO45TREZ24A510103200108X / Codul BIC TREZROBU, sau prin lichidităţi, direct la casieria instituției, ori se constituie sub forma unei scrisori de garanţie bancară valabilă 60 de zile.

5. Data şi locul la care este programată începerea procedurii de licitație prin strigare: data deschiderii licitaţiei s-a stabilit pentru ziua de 01 iunie 2016 orele 10.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea se soluţionează, potrivit Legii contenciosului administrativ 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile, la Tribunalul Harghita, str.Szasz Endre, nr 6,  Harghita.

Materialele actualizate a licitației - etapa a doua

 Prezentarea societății

 Studiu de oportunitate

 Caiet de sarcini actualizat

 Procesul verbal al licitației desfășurat la data de 1 iunie