back

R O M Â N I A

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA COMUNEI MĂDĂRAȘ

STAREA CIVILĂ

Nr.1349 din 28.04.2016

Data afişării: 28.04.2016

Data căsătoriei: 07.05.2016

P U B L I C A Ţ I E

  Astăzi 28 aprilie 2016 a  fost înregistrat declaraţia de căsătorie a d-lui MÁKSZEM LEHEL,  în vârstă de 30 de ani, cu domiciliul în com. Tomești, judeţul Harghita şi a d-rei KOVÁCS EMŐKEîn vârstă de 24 de ani, cu domiciliul în localitatea MĂDĂRAȘjudeţul Harghita.

 In temeiul art. 285, alin.1-2 din Codul familiei ,orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legaleori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .

Opunerea la căsătorie se face în scris ,cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază , în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

                                                               OFIŢER DE STARE CIVILĂ DELEGAT,

                    PÉTER KLÁRA

 

ROMÁNIA

HARGITA MEGYE

CSÍKMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

IKTATÁS: 1359/2016.04.28

KIFÜGGESZTÉS DÁTUMA: 2016.04.28

ESKÜVÖ DÁTUMA:2016.05.07

KÖZLEMÉNY

A mai napon, 2016 április 28-án jegyeztük, MÁKSZEM LEHEL  30 éves, Csíkszenttamás, Hargita megyei lakós és KOVÁCS EMŐKE 24 éves Csíkmadaras, Hargita megyei lakós HÁZASSÁGI NYILATKOZATÁT.

A Polgári törvénykönyv 285. cikkelyének megfeleően, ha bárkinek  tudomása van olyan akadályról amely során valamely törvényes követelmény nincs teljesítve, kerjük jelezze a Polgármesteri Hivatal Anykönyvvezetői osztályán.

A házasság akadályozását írásban kell letenni a bizonyítékok felmutatásával, 10 napos határidőn belül a közlemény kifüggesztésétől számítva.